Domů
ELFANY Ostrava s.r.o.

Květoslav Nytra

Historie a prehistorie firmy Květoslav Nytra  a  ELFANY Ostrava s.r.o.

40 let zkušeností s výrobou betonových směsí ,údržbou a vývojem řídicích systémů betonáren jsme oslavili v roce 2005.                   S243
První seznámení s výrobou maltových a betonových směsí bylo na poloautomatické pojízdné maltárně při opravě elektrozařízení
v roce 1965 u  Vítkovických staveb Ostrava.
Seznámení s tehdy nejmodernější výrobou betonové směsi a počátku zavedení transportbetonu na centrální betonárně S243 v roce 1966 a  při montáži tehdy nejmodernější betonárny  V1 fa STETTER na betonárně Jeremenko ve Vítkovicích v roce 1969. (presentace na veletrhu Brno v roce 1968) Po zkušenostech s údržbou a obsluhou betonárny jsem provedl různá vylepšení elektroovládání z nichž bylo nejvýznamnější zhotovení
konzistoměru betonové směsi v roce 1973. Konzistoměr 
Toto zařízení je dosud zdokonalováno a poslední verze umožňuje (a to již od roku 1997) zobrazovat graficky průběh konzistence více záměsí pozadu )
podle velikosti záměsí cca 5 - 15 záměsí okamžitého zobrazení a historie neomezeně s možností nastavení parametrů(zakomponováno do řídicího systému ), dodáváme i samostatná zařízení dle požadavků. Například konzistoměr na betonárně BHS DUO250. Pro Prefy se používá automatická verze konzistoměru a měřiče vlhkosti pro automatickou konzistenci a vlhkost betonové směsi. Hodnoty lze předem nastavit v receptuře, je také možné provádět úpravy za provozu pomocí posuvného virtuálního potenciometru v dovolených mezích,  v provozu prefy se preferuje použití dotykových obrazovek. Samozřejmostí je možnost jemné úpravy dávky vody on-line, využívá se hlavně při výrobě silničních betonů a transportbetonu.
Řídicí systém používá také hlasové hlášky různých stavů procesu  (poruch a upozornění  atd. ).
Další zkušenosti s provozem betonáren ve ztížených podmínkách zemí bývalého Sovětského svazu jsem získal při montáži a provozu betonárem fa Stetter.
Od roku 1993 se spolu s firmou ELFANY podílím na vývoji vlastních ovládacích sytémů betonáren, mícháren suchých směsí, výrobě pórobetonu a obdobných zařízení. Jsme průkopníci v nasazení dávkovacích elektronických průtokoměrů(od roku 1992).Dodáváme i jako samostatná zařízení.
Těmito  ovládacími systémy byly osazeny betonárny o výkonu od  20 m3 /hod do 320 m3 /hod pro dánice, letiště, tunely i pro malé odběratele. Při realizaci těchto zařízení byly aplikovány i nové dosud běžně nepoužívané technologie dávkování a ovládání(například ovládání technologie bez klasického ovládacího pultu). Aplikace vlhkoměrů a konzistoměrů byla dovedena k dokonalosti na betonárně SGM 320 ( výroba BS pro dálnice,tunely a letiště ).
Vizualizace výrobních procesů byla v počátku v prostředí  MS-DOS, od roku 1997 je většina aplikací provozována v prostředí WINDOWS, v dnešní době  pochopitelně ve WINDOWS XP/VISTA/7 s možností propojení do systému SAP a podobně. Na tomto systému byl také vyroben pětimiliontý kubík betonové směsi na betonárně Vítkovice.
Dále dodáváme váhy přísad a pro vyšší nároky na přesnost dávkování i elektronické dávkovače přísad od 0.020 do 100.00 dm3. Dávkování vody průtokoměrem v rozsahu 1 - 200 dm3 rozlišení 0.05 dm3, 1 - 2000 dm3 rozlišení 1 dm3 s přesností dávkování 0,5 % , s možností úpravy dávky v průběhu dávkování. Pro malá množství přísad při menších nárocích na výkon dodáváme i elektromechanické průtokoměry s rozlišením 0.003 dm3, pro množství od 0.1 do 2 dm3 na záměs. Výhodou je nižší cena a možnost každou dávkovací pozici mít samostatně bez nutnosti proplachu po každé dávce. U dávky do 0.5 dm3 je přesnost dávkování řádově lepší než u vah, hlavně u mobilních betonáren kde přesnost vážení ovlivňují otřesy a někdy i rychlost větru-u otevřených betonáren.
Za zmínku také stojí dávkování  vody na určenou teplotu mícháním teplé a studené vody s měřením teplot a okamžitým výpočtem v průběhu dávkování. Použito pro výrobu pórobetonu(s návazností na teplotu ostatních materiálů k dosažení požadované výsledné teploty směsi dle receptury). Dnes dodáváme i kompletní popř. rekonstruované betonárny například  betonárna SBE30VP v Týnci nad Sázavou. SBE30VP


Historický vývoj řídicích systémů betonáren.
Automatizace betonáren byla až do šedesátých let minulého století značně opomíjena.
První známky automatizace se objevily na betonárnách typu  CE 16, kde byl poloautomaticky dávkován cement pomocí decimální váhy a mikrospínače. Dávkovací vodoměry používaly také mechanický kontakt pro vypnutí dávkování po dosažení  nastaveného množství. První větší automatizace byla u nás  nasazena na betonárnách S243. Tyto betonárny byly určeny pro masovou výrobu jednoho druhu betonové směsi na přehradách a velkých stavbách.  
V roce 1960 byla jedna s těchto betonáren postavena  v Ostravě - Vítkovicich u tehdejších Vítkovických staveb. Na této betonárně byla také poprvé zaváděna výroba transportbetonu. Betonárna měla moderní koncepci věžové betonárny, jaká se používá dodnes. Zásobník čtyř frakcí kameniva s otočným rozdělovačem zásobovaným dopravním pásem  ze spodního odběru a dvou provozních sil na cement.
 V horní části betonárny byl ovládací pult zásobování  materiálu, odtud se spouštěly dopravní pásy, přepínal otočný rozdělovač poháněný elektromotorem a řídila se doprava cementu ze zásobních sil do provozních. Nahoře bylo také odprašovací zařízení celé betonárny osazené cyklony a výkonným ventilátorem s automatickým vyprazdňováním zachyceného prachu.
Ve střední části bylo stanoviště míchače, s ovládacího pultu bylo možno spouštět a dávkovat komponenty BS ručně nebo automaticky. Nastavení automatického dávkování spočívalo v mechanickém nastavení magneticko rtuťových spínačů na požadované hodnoty na vážicích hlavách. Systém umožňoval dávkovat čtyři frakce kameniva, dva druhy cementu, vodu a přísadu. Vše bylo realizováno vážením. Ovládání všech uzávěrů bylo pomocí vzduchových válců. Dávkovací systém byl jeden pro dvě míchačky do kterých se cyklicky přepínal. Zařízení mělo výkon  40 m3 / hod.
Pro výrobu transportbetonu byla ovšem nevýhoda zdlouhavého přestavování požadovaných dávek a také výkon přestával dostačovat, takže v roce 1968 bylo rozhodnuto po pečlivém výběru zakoupit špičkovou betonárnu, volba padla na jednu s prvních věžových betonáren fa. STETTER  a to typu V1K.Betonárna v dnešní doběBetonárna po několika rekonstrukcích  v provozu do konce roku 2007, po poslední rekonstrukci je osazena řídicím systémem WEBET (fa ELFANY). Velké zásluhy  v roce 1968 na této modernizaci měl ing.Vávra Oldřich s tehdejšího technického rozvoje. Tato volba měla velký vliv na další rozvoj transportbetonu v tehdejším Československu a promítá se až do dnešní doby. Začátkem roku 2008 byla po 40 letech  provozu zbourána aby uvolnila místo pro větší a modernější betonárnu.
Bourání betonárnyBourání betonárny

Další vývoj :
Dávkování komponentů BS.
Vzhledem k možnostem techniky se v této době vývoj ubíral různými směry. Pro další automatizaci výroby betonových směsí bylo nejdůležitější zajistit kontinuální snímání udajů mechanických vah, pro další zpracování v řídicím systému. Přesto že již v šedesátých letech byly k dispozici elektronické bezkontaktní snímače polohy, byly v praxi nejpoužívanější potenciometrické snímače polohy mechanických vah. Firma STETTER v té době používala mechanické váhy značky PFISTERVáhy které by obstály i při dnešních nárocích na technologické váhy. Kvalitní provedení těchto vah dokazuje i 25 let bezporuchového provozu na betonárně když za celou dobu provozu byly jen jednou vyměněny snímací potenciometry a dvakrát seřízeny vážicí pružiny. Pro dávkování vody a přísad se používaly elektromechanické impulsní nebo potenciometrické průtokoměry a odměrné válce s plovákem.V sedumdesátých letech se začaly zavádět tenzometrické váhy, napřed pro váhy od 3000 kg po snížení cen i menší.

Nástup elektroniky do automatizace betonáren :
Před rokem  1968 se začaly pro vyhodnocení dávek používat první operační zesilovače ještě v podobě párovaných tranzistorů tepelně svázaných. Pro čítače se používaly digitrony ( dávkování vody a pod).Zadávání hodnot vážení se provádělo digitálními přepínači které pomocí diodovo releové logiky v Aikenově kódu převáděly digitální signál ( v kg) na napětí pro můstkové vyhodnocení (při vyvážení můstku sepnulo tranzistorové relé) ,  korekce doběhu a vlhkosti se nastavovaly potenciometry a odporovými dekádami.
Další možností zadávání receptur se stalo použítí děrných štítků s mechanickými snímači . Již v roce 1968 byly učiněny pokusy o výtisk dodacích listů na prvních elektromechanických tiskárnách, v tehdejším prašném prostředí se však příliž neosvědčily.
V další generaci řídicích systémů se začaly používat  číslicové obvody, kompaktní operační zesilovače a převodníky,
snímače děrných štítků  s LED diodami. Automaticky se vypočítával optimální objem záměsi podle zadaného objemu míchačky a požadovaného množství BS. V této generaci řídicích systému bylo použito analogové zadávání hodnot pomocí digitálních potenciometrů, číslicové údaje se převáděly na analogové pomocí digitálně analogových převodníků.
V osumdesátých letech se začaly prosazovat do řízení betonáren počítače. První počítače byly  8-bitové takže pro současný provoz řízení  dávkování, zadávání dávek, výstupů statistik a dodacích listů byly obvykle spřaženy dva počítače. Provedení bylo tehdy obvyklé v  zásuvných modulech 19". Sestava obsahovala dva terminály a tiskárnu dodacích listů,protokolů a statistik Pro zálohování se používaly disketové jednotky, napřed 8", později  3.5" 720 kB.  Vlastní systém byl zálohován baterií ve statické paměti.
Vizualizace procesu byla pomocí semigrafiky.
Další vývoj po roce 1990. Systém TRENDBETON. TRENDBETON

Ukázka staré vizualizace betonárny - ještě ve WINDOWS 95 : CITECT


Nytra - home
ELFANY Ostrava s.r.o.

Květoslav Nytra